Oferta

Projekty logistyczne – logistyka magazynowa – projektowanie i organizacja magazynów

Projekty logistyczne są flagowym produktem WDX S.A. i pierwszym krokiem do poprawnie przeprowadzonej inwestycji magazynowej. Projekt logistyczny to dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania w zakresie technologii systemów składowania i transportu wewnętrznego oraz organizacji pracy magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Jest bazową dokumentacją do przeprowadzenia dalszych działań inwestycyjnych.

mockup-step-1
projekt_1

Korzyści

Korzyści wynikające ze szczegółowej analizy i projektowania w ramach projektu magazynów:

 • Wyższe bezpieczeństwo pracy
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Wyższy stopień mechanizacji i automatyzacji
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników
 • Racjonalny dobór i wykorzystanie środków transportowych
 • Redukcja łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji magazynu
 • Znacznie krótszy czas procesu inwestycyjnego

Całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny z punktu widzenia projektu logistycznego przed budową magazynu lub jego istotną modernizacją daje unikalną możliwość minimalizacji czasu i kosztów przedsięwzięcia.

Proces projektowania logistycznego

projekt_2

Współpracę z każdym klientem musi rozpoczynać określenie podstawowego celu projektu magazynu oraz celów warunkowych i posiadanych ograniczeń.

Celem może być maksymalizacja pojemności magazynu i osiągnięcie określonej przez klienta wielkości natężenia przepływu materiałów przy ograniczonym obszarze do zagospodarowania i ograniczonej dostępności do asortymentu. Po ustaleniu głównego celu projektu kolejny krok stanowi weryfikacja i identyfikacja danych wejściowych posiadanych przez klienta, m.in.:

 • ustalenie, jaki rodzaj towarów ma być składowany w magazynie
 • jakie procesy magazynowe mają być realizowane w zakładzie
 • czy klient zna rozmiar natężenia przepływu materiałów i wielkość zapasów
 • czy plan/projekt magazynu jest już określony.

Dzięki temu możemy określić, jakie analizy należy przeprowadzić.

W skład danej analizy magazynowanych towarów, w zależności od potrzeb klienta i posiadanych już przez niego danych, może wchodzić:

Analiza towarów

W pierwszej kolejności następuje dokładna analiza systemu składowanych materiałów, w której dokonuje się określenia właściwości ładunków i ich podziału na grupy towarowe. Następnie, rozlokowuje się grupy asortymentowe w strefach funkcjonalnych. Kolejnym etapem umożliwiającym dalsze działania jest wyliczenie natężenia przepływu ładunków – na wejściu przy dostawach i wyjściu przy wysyłkach.

Poziomy bezpieczeństwa

Wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów dla poszczególnych grup asortymentowych wykonywane jest za pomocą analizy natężenia przepływu materiałów oraz zaawansowanych metod statystycznych. Pod uwagę brane są dane dotyczące przeznaczenia zapasów, przyczyn ich utworzenia oraz szybkości obrotu.

Wyznaczenie stref magazynowych

Istotnym czynnikiem prowadzenia efektywnej gospodarki magazynowej jest wyznaczenie stref magazynowych, obliczenie ich wielkości oraz odpowiednie rozlokowanie na planie magazynu. Pozwala to zoptymalizować drogi transportowe i ścieżki kompletacji przy racjonalnym rozmieszczeniu towarów.

projekt_4

Po przeanalizowaniu składowanych produktów i natężenia przeprowadzanych procesów kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniego wyposażenia magazynowego i przygotowanie jego specyfikacji technicznej, czyli tak zwany projekt aranżacyjny. W skład planu wyposażenia wchodzą:

Systemy składowania

Optymalizacja powierzchni składowania przy wykorzystaniu najpowszechniej stosowanych w logistyce magazynowej regałów paletowych, regałów wspornikowych przeznaczonych do składowania dłużyc oraz towarów ponad gabarytowych oraz podestów obsługowych- w przypadku magazynów wysokiego składowania, dedykowanych do składowania towarów na kilku poziomach.

Systemy transportu

Właściwy dobór systemu transportu wewnętrznego dostosowanego do jednostek ładunkowych takich, jak: palety, paczki, pojemniki, umożliwia usprawnienie i przyspieszenie procesów transportu oraz kompletacji przy jednoczesnym uzyskaniu większego bezpieczeństwa towarów i pracowników.

Obsługa materiałów

Urządzenia do realizowania operacji magazynowych, wchodzących w skład automatycznego systemu magazynowania takie, jak: owijarki, paskarki, wagi, drukarki, itp., inwestowanie, które zapewnia osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie obniżki kosztów stałych i wysokich wskaźników efektywności magazynu.

Systemy automatyki

W ramach instalacji systemu przenośników oferujemy kompleksowe systemy sterowania i kontroli przepływu towarów umożliwiające zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem. Nasze systemy mogą współpracować z maszynami na liniach produkcyjnych, jak również komunikować się i współpracować z programami nadrzędnymi klasy WMS i MFC.

projekt_3

Podstawowy projekt logistyczny może być poszerzony o opracowanie koncepcji architektonicznej magazynu oraz wytyczne do systemu informatycznego WMS.

Wytyczne do projektu WMS

W ramach oferty proponujemy opracowanie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego, co ułatwi procesy wewnątrzmagazynowe i ograniczy liczbę zasobów ludzkich. W ramach tej usługi oszacowujemy wytyczne do systemu informatycznego na podstawie wcześniej zrobionych obliczeń lub danych dostarczonych przez klienta oraz funkcje jakie powinien spełniać system informatyczny.

Koncepcja architektoniczna

Dla klientów rozpoczynających pracę z magazynem, jednak nie posiadających jeszcze hali magazynowej, stworzyliśmy ofertę projektu architektury obiektu i sposobu zagospodarowania terenu inwestycyjnego. Poza wyznaczeniem parametrów hali oraz układu dróg i placów manewrowych, opracowujemy szczegółowy projekt, w którego skład wchodzą plany: warunków ochrony pożarowej, instalacji elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

projekt
projekt_7

Dzięki naszym projektom powstają w pełni zoptymalizowane magazyny o maksymalnej wydajności, a system magazynowania jest ściśle połączony z dystrybucją, co w znaczący sposób upraszcza i skraca czas trwania procesów logistycznych.

Zakres prac

Każdy magazyn różni się pod względem składowanych towarów, przestrzeni, kubatury i zastosowania, dlatego indywidualne podejście do każdego klienta i dostosowanie oferty do konkretnych potrzeb stanowi dla nas kluczowe zadanie. W skład projektu logistycznego mogą wchodzić następujące zagadnienia:

 • obliczenie pracochłonności procesów logistycznych,
 • dobór wyposażenia magazynowego,
 • specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń,
 • zestawienie nakładów inwestycyjnych,
 • określenie natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu,
 • wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów,
 • rozlokowanie grup asortymentowych w strefach funkcjonalnych,
 • oszacowanie wytycznych do systemu informatycznego,
 • określenie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego,
 • obliczenie ilości pracowników i urządzeń,
 • obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,
 • obliczenie pojemności i powierzchni magazynu,
 • zoptymalizowanie koncepcji architektonicznej hali magazynowej,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych.
projekt_8

Pobierz katalog "Projekty logistyczne"

Darmowy katalog o projektach logistycznych w formie PDF.

Szybki kontakt

Skontaktuj się z nami! Odpowiemy lub oddzwonimy w ciągu 24h.